Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen "kupující") a společností Martin Jirout / IČ 72779845, která je provozovatelem internetového obchodu www.vino-grim.cz (dále jen "prodávající") .

2. Prodávající

Martin Jirout
Starý Mateřov 140
530 02 Pardubice
IČ: 72779845
DIČ: CZ7206083313

3. Objednávání na portálu VÍNO-GRIM.CZ

Objednávku můžete provézt následovně:
a) na internetovém obchodě www.vino-grim.cz
b) pomocí e-mailu: info@grim.cz
c) telefonicky na čísle: +420 777 294 746

Údaje potřebné pro objednávku:

1) fyzická osoba – jméno a příjmení, adresa dodání, telefon (nejlépe mobil)
2) fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba – obchodní jméno a sídlo, jméno a příjmení objednávající osoby, IČ a DIČ, je-li plátcem DPH, telefon (nejlépe mobil)
3) úplný název zboží (produktu), požadované množství, způsob platby a dopravy

Minimální objednané množství, které zasíláme je 6 lahví (možný mix jednotlivých vinařství), které jsou samostatně zabaleny v přepravním obalu. Přepravní kartony máme na 6 lahví, je možné tedy zasílat jen násobky 6-ti. (6 / 12 / 18 / 24 / ...). 
Zboží zasíláme bez rozdílu ceny přepravného (150,- Kč vč. dobírky). Cena je tedy stejná v případě 6 ks jako např. v případě 30 ks. Poukud kupující zvolí platbu převodem na náš účet, je cena přepravy 130,- Kč / zásilka. (neplatíte doběrečné ve výši 20,-)
V případě osobního odběru v Pardubicích lze dodat libovolné množství (po předchozí dohodě).

Kupující bere na vědomí, že může být prodávajícím požádán o doložení skutečnosti (např. zaslání kopie OP), že není osobou mladší 18-ti let, dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění. Pokud kupující odmítne i přes žádost prodávajícího tuto skutečnost doložit, je to ze strany prodávajícího důvodem k odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky.

4. Kupní smlouva

Cena zboží: Cena zboží v konečném součtu je včetně DPH a přepravného. Smlouva o koupi zboží je uzavřena závazným potvrzením objednávky z naší strany, kterému předchází prověření dostupnosti objednaného zboží. Jako závazné ze strany prodávajícího se považuje zaslání potvrzujícího e-mailu z adresy info@grim.cz , kde je zároveň přehled celé objednávky vč. celkové částky, která je požadována k úhradě ze strany kupujícího. Toto potvrzení je zasláno na základě předchozí objednávky, která se realizovala podle podmínek uvedených v bodě 2.
Potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
Na osobu kupujícího při koupi kteréhokoli produktu z nabídky prodávajícího nepřechází žádná práva pro používání značek, obchodních názvů, logotypů prodávajícího nebo ostatních společností prezentovaných na www.vino-grim.cz

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení ze strany prodávajícího:
Lze bez udání důvodu.
Zboží se nedodává, nevyrábí a/nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení ze strany kupujícího:
Od této kupní smlouvy má kupující právo odstoupit do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě se spotřebitel zavazuje uhradit dodavateli poplatky spojené s dodáním zboží.
Odstoupení od této kupní smlouvy je platné za předpokladu, že je objednané zboží vráceno dodavateli zpět nepoužité, kompletní a nepoškozené. Zboží musí být zasláno na adresu prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené jako dobírka nebudou přijaty. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit prodávajícího e-mailem na adresu info@grim.cz, a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu), datum a podpis". Předchozí ustanovení neplatí při odstoupení od smlouvy pro případ vadného plnění dle Občanského zákoníku.

Zboží:
musí byt v původním nepoškozeném obalu,
nesmí být použité,
musí být nepoškozené,
musí k němu být přiložen originál dokladu o koupi.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrací dodavatel peníze za zboží převodem na účet kupujícího, případně složenkou na adresu kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží a jeho kontrole. V případě nedodání kompletního zboží či postupu jinak odporujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude dodavatel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

6. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle v rozmezí 2-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech po domluvě s kupujícím může být dodací lhůta delší.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Minimální objednané množství pro zaslání nebo dovoz je 6 lahví (možný mix).

Zboží zasíláme přepravní službou Toptrans, která Vám zásilku přiveze až na místo určení (druhý den po expedici z našeho skladu).
Zásilka je vždy zabalena tak, aby nedošlo k poškození přepravního obalu ani samotného zboží.

K ceně zboží jsou připočteny tyto přepravní položky:

Přeprava službou Toptrans: 130,- Kč / zásilka / při platbě převodem nebo 150,- Kč / zásilka / při platbě na dobírku. Cena platí pro zásilky v rámci ČR
Dovoz po Pardubicích (min. 6 láhví) = 50,- Kč / zásilka
Dovoz Pardubice - okolí do 10 km (min. 6 láhví) = 100,- Kč

7. Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné, včetně DPH.
Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné.

Možné způsoby platby:
 dobírkou – platba hotově přepravci při převzetí zboží
 převodem na účet – platba oproti zálohové faktuře prodávajícího
 hotově – při osobním odběru zboží v Pardubicích

8. Záruční podmínky

Na veškeré zboží je poskytnuta záruka v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Počátek záruky stanovuje datum prodeje nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na dodacím listě či daňovém dokladu.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

9. Reklamační řád

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího lze toto zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě, pokud toto nedopatření kupující nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního zboží a zaslání nového jdou k tíži kupujícího a kupujícímu bude účtován smluvní manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě Zákona 367/2000 Sb. par. 53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat na své náklady v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

10. Přechod vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením celkové kupní ceny.
 

11. Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních dat je zajištěna. Vaše osobní data nebudou zneužita nebo předána třetímu subjektu, dle povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů pro potřeby prodávajícího (Martin Jirout /  IČ 72779845) se sídlem Starý Mateřov 140, 530 02 Pardubice, Česká republika, (příp. jeho zaměstnanci, zpracovateli) v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Tento souhlas je udělen pro všechny údaje, které poskytujete, a to až do odvolání písemnou formou. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Prodávající se zavazuje využít osobní údaje výhradně k marketingovým účelům a zároveň prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

12. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře.
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2016 do odvolání či jejich změny.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění, ovšem v souladu se zákonem.
Prodávající si dále vyhrazuje právo na změnu cen.

Pardubice, dne 1.1. 2016